Novela zákona o čipovaní

Ustanovenia novely zákona o veterinárnej starostlivosti, týkajúce sa čipovania

Vlastník psa je povinný:

- zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat,

- zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat ktoré sú predmetom premiestňovania a psov,

- nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa,

- nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa. Pokutu je možné uložiť vlastníkovi psa narodeného do 31. augusta 2018 až po uplynutí 6 mesiacov od skončenia prechodného obdobia predchádzajúceho odseku.

 

Orgán veterinárnej správy uloží vlastníkovi pokutu od 500 eur do 1200 eur, ak

- nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa, ktoré je predmetom premiestňovania,

- pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa,

- nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Za správne delikty podľa predchádzajúceho odseku orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 eur do 3500 eur.

 

Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár.


SVL nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.

Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán veterinárnej správy uloží SVL pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur.

SVL je oprávnený vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukázanie totožnosti preukazom totožnosti pri zadávaní údajov o vlastníkovi zvieraťa do centrálneho registra spoločenských zvierat.

TOP